تصاویر قبل و بعد

بیمار 65 ساله

کاشت مو

کاشت مو در طاسی وسیع و بانک موی محدود

کاشت ابرو زیبا گیسو
کاشت ابرو زیبا گیسو

بیمار 17 ساله

کاشت ابرو

10 سال بعد از سوختگی حرارتی صورت

زیبا گیسو
زیبا گیسو

بیمار 46 ساله

پوشش اسکار جراحی

3 سال بعد از عمل جراحی برای پوشش به جامانده از جراحی لیفت پیشانی

زیبا گیسو کاشت ابرو
زیبا گیسو کاشت ابرو

بیمار 12 ساله

کاشت ابرو

7 سال بعد از سوختگی حرارتی

بیمار ۱۹ ساله

سوختگی الکتریکی ۱ سال بعد از سوختگی

کاشت ریش

زیبا گیسو
زیبا گیسو

آقای 30 ساله

سوختگی حرارتی وسیع در عملیات آتشنشانی

کاشت سبیل